Född 1612 i Söderbärke (Dala). Död 1663 i Ludvika (Dala).

Nils Olsson. Född 1612 i Söderbärke (Dala). Död 1663 i Ludvika (Dala).   f Olof ?.              
   
       
   
           
   
       
   
               
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Grangärde domböcker:

Anno 1646 den 24 November. Pehr Simonsson i Westerås insinuerade i Rätten tvenne handskrifter, den ena utgifven 1646 den 20 Juni af Nils Bengtsson i Norrgowik och Nils Oloffsson i Brunswik, på 24 skeppund stångjern, och den andra utgifven den 22 Januari ejusdem på 4 skeppund tackjern. Bemälte 24 skeppund stångjern haffua de bägge förobligerat till att lefvereras innevarande åhr, och de 4 skeppund tackjern på 2 åhrs tidh, åth Erich Månsson i Folkestad i Dingtuna sochn.

Anno 1648 den 14 Januari. Lars Arfvidsson i Klenshyttan fordrade aff salig Matts Arfvidssons mågh, Erich Månsson, 14 faat och 300 osmund, på det hemman, som Erich Månsson hade såldt till Nils Olofsson och Nils Bängtsson i Brunswik. Ithen fordrade hustru Carin i Enekullen och Matts Larsson i Hällsjön 400, och de voro Lars Arfvidssons broders barn. Anno 1656 den 21 och 22 Juli. Lät Pastor i Gränge, Herr Hans, uppbiuda Brunnswiks hemman, hvilket Herr Hans sade var löst aff Adolph Wellamsson i Westerås för tackjern. Uppå detta uppbudh klandrade Brunswikskarlarne Nils Olofsson och Nils Bengtsson och tillbadh sigh straxt villiga lösa sitt hemman igen, och vägha Kyrkoherden sitt utlagde jern tillbaka, hvilket och var dem efterlåtit. Anno 1660 den 4 Juli. Nils Olofsson i Brunsvik och hans granne Lars Bengtsson och hans hustru, som var bördige till samma hemman, förliktes inför Rätten.

Anno 1669 den 29 Jan. Besvärade sigh Oloff Erichsson i Klenshyttan uppå de 24 skeppund tackjern som han hade utlagt på Nils Olssons i Brunswik och Daniel Erssons i Sörgowik hemmansdehl i Klenshyttan. Anno 1689 den 26 och 27 Juni. Meddeltes salig Nils Olssons arffvingar i Brunswik fasta på salig Matts Anderssons i Forkestad i Dingtuna sochn egendom och arffsrätt i Brunswik, honom dömt är den 29 Januari 1664 och 18 Febr. 1671 Söderbärke domböcker.

Anno 1660 den 9 Juli. Förliktes inför Rätten salig Peder Oloffssons änka, hustru Anna Torstensdotter i Tholsbo, med sin svåger, Nils Oloffsson ifrån Brunswik och Gränge sochn, om den giäld som Nils var sin broder Pehr Oloffsson skyldigh.

Gifte och barn

Gift 1640 i Grangärde (Dala)

Malin Persdotter. Född 1619 i Norrvik, Ludvika (Dala). Död 1687-11-20 i Brunnsvik, Ludvika (Dala).

Olof Nilsson. Född 1640 i Norrvik, Ludvika (Dala).

Erik Nilsson. Född 1642 i Norrvik, Ludvika (Dala).

? Nilsson. Född 1643 i Norrvik, Ludvika (Dala).

Per Nilsson. Född 1646-02-21 i Brunnsvik, Ludvika (Dala). Död 1698-05-29 i Torrfasten, Grangärde (Dala).

Elisabet Nilsdotter. Född 1648-07-08 i Brunnsvik, Ludvika (Dala).

Anna Nilsdotter. Född 1649-06-24 i Brunnsvik, Ludvika (Dala).

Britta Nilsdotter. Född 1650-09-20 i Brunnsvik, Ludvika (Dala).

Nils Nilsson. Född 1657-11-29 i Brunnsvik, Ludvika (Dala). Död 1691-05-26 i Brunnsvik, Ludvika (Dala).

Vidik Nilsson. Född 1657-11-29 i Brunnsvik, Ludvika (Dala). Död 1665 i Brunnsvik, Ludvika (Dala).

Karin Nilsdotter. Född 1659-07-07 i Brunnsvik, Ludvika (Dala). Död 1698 i Ludvika (Dala).

Sigrid Nilsdotter. Född 1662-03-11 i Brunnsvik, Ludvika (Dala). Död 1732-01-24 i Ludvika (Dala).